Ministerul Educației a decis cum va organiza admiterea la liceu și examenul de BAC în 2020

Ministerul Educației Naționale a publicat în data de 25 mai 2020 metodologia pentru organizarea examenului de Bacalaureat și de admitere la liceu.

Condițiile care trebuie îndeplinite de o școală pentru a fi centru de examen sunt următoarele: organizarea sălilor de examen să se realizeze astfel încât în fiecare sală candidații să fie repartizați la o distanță de minimum doi metri unul față de celălalt stânga/dreapta – față/spate; sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași clădire și dețin sisteme de supraveghere audio-video.

Elevii care se află în izolare sau cei confirmați pozitiv cu noul coronavirus, dar și cei care au diferite afecțiuni cronice sau cei care prezintă un risc crescut de infecție/de a dezvolta complicații asociate infecției Sars-CoV-2 vor susține probele pentru examenul național de Bacalaureat conform unei proceduri speciale.

Pentru examenul național de Bacalaureat, supravegherea probelor scrise va fi asigurată pentru fiecare sală de examen de minimum un profesor asistent.

Comisiile județene de bacalaureat/a municipiului București, comisiile de bacalaureat din centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia județeană/a municipiului București de contestații au obligația aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securității igienico-sanitare a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea examenului.

În ceea ce privește admiterea la liceu, media de admitere în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea națională (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

În data de 27 mai 2020, prima zi din noul calendar de admitere, se va afișa oferta de școlarizare/de formare profesională concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale pentru învățământul liceal, filiera tehnologică.

Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020.

Calendarul complet al admiterii în învățământul liceal de stat este disponibil AICI.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel:

La profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie – liceul Waldorf-aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.

La profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins.

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional se vor desfășura astfel:

Pentru profilul Artistic – arte vizuale: specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale: evaluarea unui portofoliu de lucrări.

Pentru profilul artistic, specializarea Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă vocală interpretativă se va desfășura pe baza evaluării unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică-Secția Teoretică se vor susține on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele.

Pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie se echivalează cu media aritmetică a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic și Dans românesc. Pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, proba de aptitudini constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD/DVD (audio-video) transmise de candidat.

Pentru profilul artistic, specializarea Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD (audio-video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor.

Pentru profilul pedagogic – toate specializările – evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.

Fișa de aptitudini va conține următoarele:

  1. a) tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;
  2. b) media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;
  3. c) media generală a claselor V-VIII la purtare;
  4. d) calificativul – Admis/Respins la profilul pedagogic;

Pentru profilul teologic  se vor susține următoarele probe: un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă;

Pentru profilul militar se pot înscrie candidații care au fost declarați „Admiși” la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare.

La învățământul liceal Waldorf, specializarea filologie, nota finală la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetică a mediilor generale pentru clasele V-VIII obținute la disciplinele: limba și literatura română/limba și literatura maternă (după caz), educație plastică și educație muzicală. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini trebuie să fie 7 (șapte).

Pentru profilul sportiv, înscrierea candidaților este condiționată de existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere – condiție eliminatorie. De asemenea, o altă condiție eliminatorie este aceea ca elevul să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină.

Metodologia completă, pentru fiecare probă în parte, pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă AICI.

Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba respectivă, în vederea admiterii în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale –  anul școlar 2020-2021 – poate fi consultată AICI.

Metodologia de organizare și desfășurare + structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasela a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională – anul școlar 2020-2021 – este disponibilă AICI

Bacalaureat luat cu favoruri sexuale, alimente, bani și programe informatice

Fost inspector școlar general, condamnat de două ori la muncă în folosul comunității la Inspectoratul Școlar pe care l-a condus

Sume consistente plătite de badante pentru a lua examenul de asistent medical. Medici și profesori, condamnați

  •  
  •  
ÎNSCRIE-TE acum pe pagina noastră de Facebook! - NEWS ROMANIA
error: ?